Waste types

Hulladékok fajtái

Szerző:
KÖRINFO

 

 

Hulladék definíciója:

 

A hulladékok olyan anyagok, termékek vagy tárgyak (használt tárgyak, anyagkeverékek, anyagegyüttesek, maradványok, környezetbe kikerült anyagok, szennyezőanyagok) melyek az ember mindennapi tevékenysége során, vagyis az anyagok és termékek gyártása és használata során keletkeznek, a környezetbe ellenőrzött vagy ellenőrizetlen módon kikerülnek, haszontalanná válnak. A hulladékok kezeléséről, újrahasználatáról vagy újrahasznosításáról, ennek hiányában tárolásáról ha szükséges ártalmatlanításáról a vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni.

A hulladékok egyik kézenfekvő és az európai és magyar jogszabályokkal is harmonizáló csoportosítása:

 • veszélyes,
 • nem veszélyes és
 • inert hulladék.

 

Magyarországon fellelhető hulladékok adatbázisában jelenleg 200 hulladékról talál részletes ismertetőt, ezen a címen: http://mokkka.hu/db1/db_forms.php?lang=hun&db_type=mysql&order=sorszam&sheet_type_filter=37&sheet_type_filter=36&search=&topic=&sheet_lang_filter=HU.

 

Hulladékok osztályozása:

Az Európai hulladék katalógust és veszélyeshulladék listát (European Waste Catalogue and Hazardous Waste List) – melyben minden hulladéknak minősülő termék, anyag megtalálható egyedi kódszámmal (EWC kóddal) jelölve – a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet honosította.

A jegyzékben a hulladékokat hat számjegyű, úgynevezett EWC kóddal jellemzik. A kód első két számjegye a keletkezés tevékenység szerinti főcsoportra, a második két számjegye a főcsoporton belüli alcsoportra utal. Megnevezés használata esetén a hulladék csak a keletkezési tevékenységnek megfelelő főcsoport és alcsoport megnevezésével együtt adható meg. A jegyzékben lévő hulladék azonosítása érdekében a következők szerint kell eljárni:

 • A 01–12 és 17–20 főcsoport címe szerint, a keletkezési tevékenység alapján kell a hulladékot azonosítani, és kikeresni a hulladékra vonatkozó megfelelő hat számjegyű kódot (a fejezet 99-re végződő kódjának kivételével). A lista felépítéséből adódik, hogy adott hulladék több különböző tevékenység során is keletkezhet.
 • A külön gyűjtött csomagolási hulladékot (beleértve a különböző csomagolási hulladékok keverékét is) a 15 01 alcsoportba kell besorolni, szemben a 20 01 alcsoporttal.
 • Ha az adott hulladékot a 01–12, illetve a 17–20 főcsoportokba nem lehet besorolni, akkor a hulladék azonosítására a 13, 14 és 15 főcsoportokat kell használni.
 • A (*)-gal megjelölt kódszámok veszélyes hulladékot jelölnek.
 • Ha a hulladék besorolására egyik csoport sem alkalmazható, akkor a 16. főcsoport alapján kell besorolni a hulladékot.
 • Ha a hulladék nem található a 16. főcsoportban sem, akkor a 99 kódot (közelebbről nem meghatározott hulladékok) kell használni a jegyzék azon fő- és alcsoportjában, amely megfelel az adott tevékenységnek, azonban 99-esre végződő kóddal veszélyes hulladék - a 13 08 99* kódszám kivételével - nem sorolható be.
 • amennyiben a hulladékot valamely veszélyességi jellemzője alapján kell veszélyes hulladéknak besorolni, a veszélyességi jellemzők tekintetében a hulladékgazdálkodási törvény 2. számú mellékletében (2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról) felsorolt tulajdonságok az irányadók. A veszélyes anyag koncentrációjának elhatárolásához a H3-H8, H10 és H11 veszélyességi jellemzők tekintetében e rendelet 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. § (3) bekezdésében felsoroltakat kell alkalmazni.

A 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet legutóbbi módosításával megvalósult az EU Hulladék Listájával teljes mértékben megegyező kódolási, és megnevezési rendszert alkalmazása Magyarországon is.

Az EWC kódok szerinti hulladék főcsoportok (2 számjeggyel jelölve):

 • 01 Feltárásból, bányászatból, dúsításból, valamint ásványi anyagok és meddő további feldolgozásából származó hulladékok
 • 02 Mezőgazdaságból, kertészetből, vadászatból, halászatból, valamint elsődleges vízgazdálkodási termelésből, élelmiszer
 • előállításból és feldolgozásból származó hulladékok
 • 03 Fafeldolgozásból, valamint papír, kartonpapír, cellulózrost-szuszpenzió, lap és bútor előállításból származó hulladékok
 • 04 Bőr-, szőrme- és textiliparból származó hulladékok
 • 05 Kőolaj-finomításból, földgáz-tisztításból és kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok
 • 06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok
 • 07 Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok
 • 08 Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
 • 09 Fényképészeti iparból származó szervetlen hulladékok
 • 10 Termikus folyamatokból származó szervetlen hulladékok
 • 11 Fémkezelésből és fémek bevonatainak készítéséből, valamint nemvasfém hidrometallurgiából származó szervetlen, fémtartalmú hulladékok
 • 12 Fémek és műanyagok alakításából valamint mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok
 • 13 Olajhulladékok (az étkezési olajok kivételével, 05 és 12)
 • 14 Oldószerként használt szerves anyagokból származó hulladékok (07 és 08 kivételével)
 • 15 Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
 • 16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok
 • 17 Építkezésből és bontásból származó hulladékok (beleértve az útépítést is)
 • 18 Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (kivéve
 • azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak)
 • 19 Hulladékkezelő létesítményekből, nem a helyszínen üzemelő szennyvíztisztító üzemekből, valamint a vízkezelő iparból
 • származó hulladékok
 • 20 Kommunális, illetve hasonló kereskedelmi, ipari és létesítményi hulladékok, beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is.