Etil-benzol

Kép forrása
Wikimedia
Leírás szerzője
Rózsa Péter

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Etil-benzol
Etil-benzol

Vegyületcsoport

BTEX-aromások

CAS szám

100-41-4

Molekulaképlet

C6H5CH2CH3

Megjelenés

színtelen, édeskés szagú folyadék [1]

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Sztirol-gyártás, festékek, lakkok alapanyaga, bevonatok készítése, motorbenzinekhez általában 4%-ban keverik [1]

Elsődleges hatás

Fotooxidációja révén károsíthatja az ózon-réteget, fotokémiai szmog kialakulásában szerepet játszik. Normál körülmények között az ökoszisztémára nem jelent káros hatást [1].

Mellékhatások

Emberre nézve: prenarkotikus a központi idegrendszerre, irritálja a nyálkamembránt és a szemet [1] [5].

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

106,167 g/mol [1]

Sűrűség

0,8665 g/ml [1]

Olvadáspont

-94,95 °C [1]

Forráspont

136,2 °C [1]

Gőznyomás

1,24 kPa (200C) [1]

Vízoldhatóság

0,015 g/100 mL (20 °C, 101,3 kPa) [1];
138 mg/l (15 0C) [1]

Stabilitás

Nem stabilis, atmoszférában, vizekben könnyen bomlik

Hidrolízis

nem hidrolizál

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

6,44 × 10-3 atmos.m3.mol-1 [1];
8,43 × 10-3 atmos.m3.mol-1 (Mackay et al., 1979) [1]

Kow

3,13 [1]

Koc  [l/kg]

1,98-3,04 [1]

pKa

43 [2]

BCF, biokoncentráció

2,16 [1]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Atmoszférában fotooxidálódik az OH-, alkoxi-, peroxi-gyökök, Nox, ózon révén; Vízben OH-gyökök hatására bomlik [1]. 

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Vizes körülmények közt bontható; (nyáron, tavasszal 2,1-20 napos féléletidő); nem akklimatizált rendszerben 3-10 nap; leb. termék 1-fenil-etanol  (Nocarda tartaricans); talajbaktériumok 2,3-dihidroxi-1-etilbenzolra bontják; Pseudosomonas baktérium lebontási termékei: 1-feniletanol, 2-feniletanol, fenilacetát, szalicilát, 2-hidroxifenilacetát és mandelát [1].

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Talaj és földtani közeg:
B-szennyezettségi határérték  (mg/kg száraz talaj): 0,5
C1,C2, C3 intézkedési szennyezettségi határérték: 1−25

Felszín alatti víz: 
B-szennyezettségi határérték  (mg/kg száraz talaj): 20
C1,C2, C3 intézkedési szennyezettségi határérték: 30−80 [3]

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Levegőben:
városban 0,74−100 µg/m3
vidéken <2 µg/m3

Felszíni vizekben: nem ipari területen <0,1 µg/m3
                                    
ipari területen >15 µg/m3

Üledékben:    nem ipari területen 0,5 µg/kg
                      ipari területen 1-5 µg/kg (UK, Whitby et al., 1982)

Talajvízben:
nem szennyezett: nem detektálhatótól−0,07 µg/m3
szennyezett 30−2000 µg/m3 [1]

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Vízi élőlényeken végzett toxicotási vizsgálatok alapján mérsékelt toxicitású [1].

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

algákra EC50 (72 óra)=4,6 mg/l;
daphniákra EC50 (48 óra)=1,8 mg/l;
halakra LC50 (96 óra)=4,2 mg/l [1]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Vízi élőlényekre nincs krónikus toxicitási adat [1]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Madarakra, emlősökre, növényekre nincs adat [1] [4].

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

- [1]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

- [1]

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

 

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Légzőszervrendszert irritálja, mellkas összeszűkül, szemet irritálja;
szédülés, álmosság, fejfájás, idegrendszert károsítja;
tüdőbaj, májon, vesén fejt ki káros hatásokat [1] [4]

Endokrin rendszert károsító

- [1]

Immunrendszert károsító

- [1]

Szövetkárosító

- [1]

Mutagén

nem jelentős [1].

Karcinogén

Patkányokra karcinogén (tumorok növekedése); humán szervezetre nem jelentős [1]

Reprotoxikus, teratogén

nem jelentős [1]

Akut toxicitási adatok (LD50)

LC50 (4 óra)= 2−20 mg/l (460−4600 ppm) (belélgezve) (kísérleteket patkányokon);
LD50 = 2000 mg/kg (orális toxicitás) (kísérleteket patkányokon);
LD50 = 5000 mg/kg (bőrön át) (kísérleteket nyulakon) [2]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOEL=2150 mg/m3 (500 ppm) [4]
LOAEL= 4300 mg/m3 (1000 ppm) [4]
NOAEL>4300 mg/m3 (1000 ppm) [4]
NOEC (96 óra)=88 mg/l (Cyprinodon variegatus) [6]
NOEC (96 óra)=3,3 mg/l (Menidia menidia) [6]
LOEC (96 óra)= 2,7 mg/l (Opossum shrimp) [6]

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Kis akut citotoxicitás,
víz tetején lebeg, levegőben gyorsan terjed,
kis részecskéket adszorbeál,
csapadék vagy száraz kiülepedés által terjed a környezetben.
A hiányzó adatok teljessé tételére további kutatások szükségesek [1].

Szerző által felhasznált források

[1] IPCS INCHEM - Environmental Health Criteria Monographs (EHCs)http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc186.htm

[2] RPAS – NRC Research Press
https://article.pubs.nrc-cnrc.gc.ca/RPAS/rpv?issn=1480-3291&volume=83&issue=9&startPage=1654&sepr=vt

[3] Vízkutató Vízkémia Kft. Akkreditált Vizsgálólaboratórium

10/2000.(VI:2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletből
http://www.vizkemia.hu/letoltes/hatarertekt.pdf

[4] EPA – Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov/ttnatw01/hlthef/ethylben.html

[5] Ethylbenzene : ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY Guidelines
http://www.ethylbenzene.org/content/2-1-9.html

[6] Environmental Contaminants Encyclopedia – Ethylbenzene Entry July 1, 1997
http://www.nature.nps.gov/hazardssafety/toxic/ethylben.pdf