Benzol 2

Kép forrása
www
Leírás szerzője
Kerekes Kriszta

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

 

Név
IUPAC név

BENZOL

Vegyületcsoport

Aromás szénhidrogén

CAS szám

71-43-2

Molekulaképlet

C6H6

Megjelenés

jellegzetes,édes illatú, színtelen folyadék

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Széles körű: alapanyagok előállítására használják, pl. műanyag, műszál, gumi, festék, mosószer, gyógyszer, növényvédőszer gyártásában

Elsődleges hatás

Nagy koncentrációban, vagy hosszabb ideig belélegezve erősen mérgező

Mellékhatások

A folyadék lenyelése közben előfordulhat a tüdőbe való aspiráció, ami kémiai (toxikus) tüdőgyulladást okozhat.

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

78,1 g/mol [2] [4]

Sűrűség

0,88 g/cm³ [2]

Olvadáspont

6 °C [2];  5.53°C (Suntio et al. 1988) [4]

Forráspont

80,5 °C  [2]; 80.1 °C (MITI 1992) [4]

Gőznyomás

10 kPa (20°C) [2] ; 95.19 Hgmm (25 °C, Boublik et al. 1984) [4]

Vízoldhatóság

1,79 g/l (25 °C) [2]; 1779.5 mg/l (25 °C, Mackay & Shiu 1975) [4]

Stabilitás

A gőz a levegőnél nehezebb (Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.7), és a talaj felszínén terjedhet; begyulladás távolabb is lehetséges. Öntés, rázás, stb. eredményeként elektrosztatikus töltések keletkezhetnek, melyek robbanáshoz vezethetnek. [2]

Hevesen reagál oxidáló szerekkel, salétromsavval, kénsavval és halogénekkel, tűz és robbanás veszélyt okozva. Megtámadja a műanyagokat és a gumit. [2]

Hidrolízis

Nem jelentős (Lyman et al. 1982) [4]

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

 430 (Anon 1988) – 564 (calc. Yaws et al. 1991)  [Pa·m3/mol] [4]

Kow

log Kow= 2,13 [2] ; 1,56 – 2,15, (Sabljic 1987) [4]

Koc  [l/kg]

1,92 -2,01 (exptl, Schwarzenbach & Westall 1981) [4]

pKa


BCF, biokoncentráció

Biokoncentrációs faktor, halak : [4]

3,5       Anguilla japonica, Verschueren 1983

3,5       Anquilla japonica, Ogata & Miyake 1978

4,4       Clupea harengus pallasi, Korn et al 1977

4,3       Carassius auratus, Ogata et al. 1984

1-10     fish, BUA 1988

Egyéb információ a bioakkumulációról:

Az irodalomban fellelhető és becsült BCF értékek alapján a benzol várhatóan nem akkumulálódik a vízi szervezetekben. (Howard 1990).  [4]

Növényekben és állatokban nem halmozódik fel.[1] 

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Fotolízis:

DT50levegőben = 28 h  (DK Anglia, Verschueren 1983) [4]

DT50vízben = 17 nap (Hustert et al. 1981) [4]

Biodegradálhatóság és
metabolitok

A talajban lassan lebomlik [2]

DT50 talajban = 5 – 16 nap (Howard 1991) [4]

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

A munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 29.) MK: 3 mg/m3   [2]

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Növényekben és állatokban nem halmozódik fel. [1]

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

R50-53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. [1][2][4][8]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 értékek rákfélékre, mg/l :

15        96 hr, Daphnia pulex, (Govers et al. 1984)

27        96hr,Palaemonetes pugio,(Neff et al.1976)

108     96hr, Cancer magister, crab larvae-stage 1

20        96hr, Crangon franciscorum,(Verschueren    1983)

305      48hr,Daphnia pulex,(Canton & Adema 1978)

430      48hr,Daphnia magna

370      48hr,Daphnia cucullata

120      48hr, Asellus aquaticus,( Slooff 1983)

42        48hr, Gammarus pulex, (Slooff 1983)  [4]

EC50 értékek rákfélékre, mg/l:

18        24hr, Daphnia magna (Galassi et al. 1988) [4]

 

LC50 értékek halakra, mg/l :

5,3       96 hr, Salmo gairdneri, (DeGraeve et al.)

15,1     96hr, Pimephales promelas (1982)     --

0,015   96 hr, Thymallus arcticus, (Moles et al.)

0,025   96hr, Gasterosteus aculeatus (1979)

20        48hr, Lepomis macrochirus (McKee & Wolf 1963)

5,8 -10,9   Morone saxatilis (Verschueren 1983)

12       1hr, Salmo trutta m. lacustris (Woodiwiss & Fretwell 1974)

56        48hr, Salmo gairdneri,(Slooff et al.1983)

46        24hr, Carassius auratus, (Bridie et al.1979)

64        16 days, Poelicia reticulata (Hermens et al. 1985)

9,2       24hr, 96hr, Salmo gairdneri

425      24hr, 96hr, Ictalurus punctatus

102-910   24hr, Lepomis macrochirus          

100-600  96hr, Lepomis macrochirus (Mayer & Ellersieck 1986)

28,6     4d, Poelicia reticulata

5,9       4d, Salmo gairdneri (Galassi et al. 1988)

12,6     96 hr, Pimephales promelas

24,6     96 hr, Pimephales promelas, (Geiger et al. 1990)

EC50 értékek halakra, mg/l :

12,6     96 hr, mbt, Pimephales promelas

20,2     96 hr, mbt, Pimephales promelas, (Geiger et al. 1990)

[4]

Akut tesztekben a szivárványos pisztráng fiatal példányai voltak a legérzékenyebbek:

LC50 =5,3 mg/l (96h) [6] [7]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC érték algára 600 mg/l (Selenastrum capricornutum, Slooff et al. 1983) [4]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LD50 emlősre, szájon keresztül bejutva: 3800 mg/kg (orl-rat, Sax 1984) [4]

LD50  patkányra 930 mg/kg (Forrás: REPSOL PETROLEO,S.A. MADRID (488) Toxicology and Applied Pharmacology; 7, p.767 (1965). [IUCLID 2000] [5]

 

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Az anyag bejuthat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyeléssel.

R48/23/24/25 Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

 R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre, okozhat a tudati szint csökkenést.

Az expozíció, jóval a foglalkozási határérték felett, eszméletlenséget okozhat és halált. [1]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

A májban elsősorban fenollá és 2-hidroxifenollá alakul.

A csontvelőben rövid idővel az expozíció után megjelenik a fenol, majd ezután a 2-hidroxifenol és hidrokinon, melyek további metabolitjai felelősek a benzol csontvelőre gyakorolt toxikus hatásáért. [4]

~12% a tüdőn keresztül távozik a szervezetből

A vizelettel szabad vagy kötött fenolok formájában távozik a szervezetbe felszívódott benzol 50-87%-a (Fawell & Hunt 1988) [4]

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

Az anyag hatással lehet a csontvelőre és az immunrendszerre, okozhat vérsejtszám csökkenést. . [2]

Szövetkárosító

Igen.

A folyadék zsírtalanítja a bőrt.

 Mutagén

 Cat. 2; R46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet). 

Karcinogén

Az anyag emberi rákkeltő. [2]

Cat. 1; R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

Tumor típusa: leukémia [4] (humán, inhalációval bejutva a szervezetbe) ( Rinsky et al., 1981, 1987; Paustenbach et al., 1993; Crump and Allen, 1984; Crump, 1992, 1994; U.S. EPA, 1998 [8]

Reprotoxikus, teratogén

R46     Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

Akut toxicitási adatok (LD50)

LCLo érték emlősre, belégzéssel: 65 mg/kg (5 yr, ihl-hmn, Lewis & Sweet 1984) [4]

TDLo érték emlősre, szájon keresztül bejutva: 130 mg/kg (orl-hmn, Lewis & Sweet 1984) [4]

Súlyos mérgezés: 1500 ppm, 60 min

Betegség tünetei jelentkeznek: 500 ppm (Verschueren 1983) [4]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást. [2]

Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat indokolt. [2]

Az anyag szaga alapján nem ítélhető meg az expozíciós határérték túllépése. [2]
 

Szerző által felhasznált források
Csatolt pdf