EU

European soils

Author:
Gruiz Katalin

This collection of maps contain the soil characteristics of the European soils on maps.